உலகத்தில் பல பாவங்களுக்கும் அடிமைப்பட்டு இருந்த நம்மை, இயேசுவின் விலையேறப்பட்ட இரத்தம் விடுவித்தது. ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிறகு, பழையவைகள் ஒழிந்து போய், எல்லாம் புதிதாகின என்று வேதம் கூறுகிறது. இருப்பினும் இந்த உலகில் நாம் உயிரோடு இருக்கும் காலம் வரை, பழைய பாவ வல்லமைகள் நம்மோடு போராடிக் கொண்டே இருக்கும் என்பதில் எந்தச் சந்தேகமும் இல்லை.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 26 ஆம் தேதி இந்திய குடியரசு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. பல்வேறு தரப்பட்ட பகுதிகளில் இந்த நாள் விமர்சியாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நிலையில் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக் கொண்ட நமக்கு, குடியரசு தினத்தில் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய சில காரியங்கள் உள்ளன.

இயேசு எங்கே பிறந்தார்? என்று கேட்டால், அவர் மாட்டுத் தொழுவத்தில் பிறந்தார் என்று ஒரு சின்னக் குழந்தை கூட எளிதாக கூறிவிடும். சிலர் பெத்லகேம் ஊரில் பிறந்தார் என்று கூறுவார்கள். ஆனால் இயேசுவின் பிறப்பில் ஒரு மர்மம் நீடிக்கத் தான் செய்கிறது.

இன்றைய கிறிஸ்தவர்களில் பெரும்பாலானோருக்கு இந்த ஆசை இருக்கிறது. தேவ சமூகத்தில் அதிக நேரம் ஜெபத்தில் செலவிட்டதாக மற்றவர்கள் கூறும் போது, கேட்க என்னமோ இனிமையாகத் தான் இருக்கிறது. ஆனால் அதை செயலில் கொண்டு வருவது எட்டக் கனியாகவே உள்ளது.

நவீன காலத்தில் பாதுகாப்பு என்ற பெயரில் ஒவ்வொரு மனிதனும், மற்றொரு நபரின் கண்காணிப்பு வளையத்தில் உள்ளான் என்பது மறுக்க முடியாது. இந்த உலகத்தில் வாழ இவ்வளவு பெரிய பாதுகாப்பு வளையம் தேவைப்பட்டால், பரலோகவாசிகளாகிய நாம் எவ்வளவு பெரிய கண்காணிப்பு வளையத்தில் இருப்போம் என்பது யோசிக்கத்தக்கது.

கடந்த வார செய்திகள்

Joomla! பிழை நீக்க முனையம்

அமர்வு

விவரக்கோவை தகவல்

நினைவகப் பயன்பாடு

தரவுத்தள வினவல்கள்