பரலோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். இப்படியிருக்க பரலோகத்தில் எந்த மாதிரியான வரவேற்பு நமக்கு கிடைக்கும் என்று சிந்தித்து இருக்கிறீர்களா? கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் எனக்கு நேர்ந்த ஒரு சம்பவத்தின் போது, தேவன் இந்த காரியத்தை உணர்த்தினார். அதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.

இயேசு சிலுவையில் செய்த தியாகங்களைக் குறித்து ஒவ்வொன்றாக தினமும் சிந்தித்து வருகிறோம். இந்நிலையில் இயேசு மரிக்கும் முன், தனது ஆவியை பிதாவான தேவனிடம் ஒப்புக் கொடுக்கும் ஒரு வசனம்  காணப்படுகிறது. அதை குறித்து இந்தச் செய்தியில் ஆராய்வோம்.

இயேசுவின் சிலுவை பாடுகளைக் குறித்து அநேக காரியங்களை நாம் கடந்த சில நாட்களாக, தேவாலயங்களில் கேட்டு வருகிறோம். இந்நிலையில் சிலுவையில் அவர் பட்ட பாடுகள் எல்லாமே ஒரு காலத்தில் பாவிகளாக இருந்த நமக்காகவே என்பது எல்லாரும் அறிந்ததே. ஆயினும் அதில் கவனிக்கத்தக்க சில காரியங்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.

நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அனுபவித்த பாடுகளைக் குறித்து சிந்தித்து வருகிறோம். கடந்த செய்தியில் அவர் நமக்காக மானத்தை இழந்து, நம்முடைய பாவத்தின் நிர்வாணத்தை நீக்கினார் என்று கண்டோம். இன்று மற்றொரு காரியத்தை குறித்து சிந்திப்போம்.

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் குடும்ப ஜெபம் என்பது முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக அமைகிறது. தனி ஜெபம் மூலம் தேவனோடு நெருங்கி வாழ முடியும் என்றாலும், ஒருவர் பாரத்தை மற்றொருவர் தாங்கும் வகையில் அமைவது குடும்ப ஜெபம்.

கடந்த வார செய்திகள்

Joomla! பிழை நீக்க முனையம்

அமர்வு

விவரக்கோவை தகவல்

நினைவகப் பயன்பாடு

தரவுத்தள வினவல்கள்