6. ஸ்தேவானின் முகம்

ஆதிகால அப்போஸ்தலர்களின் சபையில் பந்தியை விசாரிக்க நியமிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவரான ஸ்தேவான், இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கித்து, அவரது நாமத்திற்காக முதல் ரத்தச் சாட்சியாக மரிக்கிறார். அப்போஸ்தலர்: 6.15 – ஸ்தேவானின் முகம் ஒரு தேவ தூதனின் முகம் போல தெரிந்தது என்று காண்கிறோம்.

5. இயேசுவின் ஜெபம்்ேசுவின்ிலும்:

நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில் ஜெபம் என்பது ஒரு முக்கிய பங்கை வகித்தது என்பதை நான்கு சுவிசேஷங்களும் நமக்கு கூறுகின்றன. இரவு முழுவதும் ஜெபித்தார், மலையில் ஜெபித்தார் என்று பல இடங்களில் காண முடிகிறது.

3. அன்னாளின் முகம்

நம் வாழ்க்கையில் அத்தியாவசியமான காரியங்கள் இல்லாமல் போகும் போது, நம் மனதில் அதிக துக்கம் ஏற்படுகிறது. அந்த வகையில் குழந்தை இல்லாமல் மலடி என கேலி செய்யப்பட்ட அன்னாளும் துக்க முகத்தோடு தேவாலயத்திற்கு வந்ததாக, 1சாமுவேல்:1.10 இல் வாசிக்கிறோம்.

4. தானியேலின் முகம்

இஸ்ரவேல் மக்கள் பாபிலோனுக்கு அடிமைகளாக சென்ற காலத்திலும், தனது தேவனுக்காக வைராக்கியமாக நின்ற ஒரு ஜெப வீரன் தான் தானியேல். தனது ஜெபத்தை தொடர்ந்தால் உயிரே போகலாம் என்ற நிலை ஏற்பட்ட போதும், அதை ஒரு பெரிய பொருட்டாக நினைக்காத தானியேல், தன் வாழ்க்கையில் தேவனுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிப்பவராக இருந்தார்.

2. மோசேயின் முகம்

இஸ்ரவேல் மக்கள் வாழ வேண்டிய முறைகளை எழுதி தர மோசேயை மலையின் மீது ஏறி வருமாறு, கர்த்தர் கட்டளையிடுகிறார். இதற்காக மோசே 40 நாட்கள் உணவு மற்றும் தண்ணீர் இல்லாமல் மலையில் தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கிறார். தேவ சமூகத்தில் அவரது முகத்தைப் பார்த்து கொண்டு, அவரது சத்தத்தைத் தொடர்ந்து கேட்ட மோசேக்கு, 40 நாட்கள் என்பது ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.

கடந்த வார செய்திகள்

Joomla! பிழை நீக்க முனையம்

அமர்வு

விவரக்கோவை தகவல்

நினைவகப் பயன்பாடு

தரவுத்தள வினவல்கள்