தீர்க்கத்தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கெட்டுப் போவார்கள்;...நீதிமொழிகள்:29.18

வருங்காலத்தில் நடைபெறும் காரியங்களை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்வதை தான் தீர்க்கத்தரிசனம் என்பது நாம் அறிந்ததே. இந்த தீர்க்கத்தரிசனம் இல்லாவிட்டால், ஏன் சீர்கெட்டு போவார்கள் என்பதை குறித்து இந்த செய்தியில் சிந்திப்போம்.

கர்த்தர் தாமே உனக்கு முன்பாகப் போகிறவர், அவர் உன்னோடே இருப்பார்; ...நீ பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம் என்றான்.” உபாகமம்:31.8

எகிப்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து தேவனால் விடுவிக்கப்பட்ட இஸ்ரவேல் மக்களை மோசே வழிநடத்தினார். மோசேக்கு பிறகு இந்தத் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்ற யோசுவாவின் மனதில் பெரியளவிலான பயம் இருந்தது. ஏனெனில் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக, மோசேயோடு இருந்த யோசுவாவிற்கு, இஸ்ரவேல் மக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பது நன்றாக தெரியும்.

ஆனாலும் பேலியாளின் மக்கள்: இவனா நம்மை ரட்சிக்கப் போகிறவன் என்று சொல்லி, அவனுக்குக் காணிக்கை கொண்டு வராமல் அவனை அசட்டை பண்ணினார்கள்; அவனோ காதுகேளாதவன் போல இருந்தான்.” 1 சாமுவேல்:10.27

இஸ்ரவேல் மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, பென்யமீன் கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த சவுல், தீர்க்கத்தரிசி சாமுவேலின் மூலம் முதல் ராஜாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். தங்களுக்கு ராஜா கிடைத்த சந்தோஷத்தில் இருந்த இஸ்ரவேல் மக்கள், சவுலுக்கு காணிக்கைகளைக் கொண்டு வந்தார்கள்.

கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி: நான் மோசேயோடே இருந்ததுபோல, உன்னோடும் இருக்கிறேன் என்பதை இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அறியும்படிக்கு, இன்று அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன்.” யோசுவா:3.7

எகிப்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து மோசேயின் தலைமையில் விடுவிக்கப்பட்ட இஸ்ரவேல் மக்களை, கானான் நாட்டிற்கு அழைத்து செல்லும் பொறுப்பை யோசுவாவிடம் தேவன் அளித்தார்.

என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னைத் தொடரும்;...” சங்கீதம்.23.6

எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் விருப்பமான ஒன்றாக சங்கீதம் 23 அறியப்படுகிறது. இந்த சங்கீதத்தில் உள்ள வசனங்கள் வாக்குத்தத்தமாகவும் துக்கத்தில் ஆறுதல் அளிப்பவை ஆகவும் உள்ளன. மொத்தம் 6 வசனங்களை மட்டுமே கொண்ட இந்த சங்கீதத்தின் கடைசி வசனத்தை இன்று தியானிப்போம்.

கடந்த வார செய்திகள்