இயேசுவை காட்டிக் கொடுத்த யூதாஸை குறித்து யாரும் அதிகமாக சிந்திப்பது இல்லை. பொதுவாக, யூதாஸை போல இருக்கக் கூடாது என்று தான் சபைகளில் போதிக்கப்படுகிறது. ஆனால் இயேசுவின் 12 சீடர்களில் ஒருவராக இருந்த யூதாஸைக் குறித்து அறிந்து கொண்டால், அவர் மீதான கிறிஸ்தவர்களின் கோபம் தணிய வாய்ப்புள்ளது.

இரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களில் சில பிரிவினர் நகை அணியக் கூடாது என்று கூறுகிறார்கள். மற்றொரு பிரிவினர் நகை அணிவதில் எந்தத் தவறும் இல்லை என்கிறார்கள். தேவ ஊழியர்களிலும் மேற்கண்ட இரு வகையான பிரிவினரை காண முடிகிறது.

இயேசு சிலுவையில் செய்த தியாகங்களைக் குறித்து ஒவ்வொன்றாக தினமும் சிந்தித்து வருகிறோம். இந்நிலையில் இயேசு மரிக்கும் முன், தனது ஆவியை பிதாவான தேவனிடம் ஒப்புக் கொடுக்கும் ஒரு வசனம்  காணப்படுகிறது. அதை குறித்து இந்தச் செய்தியில் ஆராய்வோம்.

பரலோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். இப்படியிருக்க பரலோகத்தில் எந்த மாதிரியான வரவேற்பு நமக்கு கிடைக்கும் என்று சிந்தித்து இருக்கிறீர்களா? கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் எனக்கு நேர்ந்த ஒரு சம்பவத்தின் போது, தேவன் இந்த காரியத்தை உணர்த்தினார். அதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.

நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அனுபவித்த பாடுகளைக் குறித்து சிந்தித்து வருகிறோம். கடந்த செய்தியில் அவர் நமக்காக மானத்தை இழந்து, நம்முடைய பாவத்தின் நிர்வாணத்தை நீக்கினார் என்று கண்டோம். இன்று மற்றொரு காரியத்தை குறித்து சிந்திப்போம்.

கடந்த வார செய்திகள்